การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1
(1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566) ณ คณะแพทยศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Loading