การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 309 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Loading