คณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพงษ์ วนาภา

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

กรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

กรรมการตรวจสอบ

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

กรรมการตรวจสอบ

นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

กรรมการตรวจสอบ

นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading