ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 161

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
5172/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องฯ ด้านการสรรหาผู้บริหารและการเข้าสู่ตำแหน่ง ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านสวัสดิการบุคลากร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 03/10/2565
57/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 29/09/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 29/09/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 26/09/2565
55/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/09/2565
54/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/09/2565
53/2565 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/09/2565
52/2565 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/09/2565
51/2565 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/09/2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 13/09/2565
50/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แก้ไขงบประมาณการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 09/09/2565
49/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 06/09/2565
48/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่มิใช่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 06/09/2565
47/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 27/08/2565
46/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 27/08/2565
45/2565 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 27/08/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 27/08/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 26/08/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 26/08/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 26/08/2565
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศคณะกรรมการสรรหา 22/08/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 21/08/2565
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 21/08/2565
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อบังคับ 21/08/2565
3871/2565 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 08/08/2565