ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 271

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
/2566 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 25/11/2566
/2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ 25/11/2566
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศคณะกรรมการสรรหา 20/11/2566
27/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/11/2566
26/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 14/11/2566
25/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 14/11/2566
/2566 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (งานบริหารความเสี่ยง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 14/11/2566
5929/2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 31/10/2566
24/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 20/10/2566
/2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย โครงการสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ 11/10/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 03/10/2566
23/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 30/09/2566
21/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 30/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 27/09/2566
/2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ 16/09/2566
20/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 11/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 11/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาข้าราชการฯ เลขานุการสภาข้าราชการ และผู้ช่วยเลขานุการสภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 11/09/2566
/2566 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมบริการวิชาการ) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 11/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 29/08/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งรักษาการประธานสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 23/08/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 10/08/2566
19/2566 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 03/08/2566
/2566 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอทูลถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 และอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 26/07/2566
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566 ระเบียบ 19/07/2566