ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 11

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 11/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาข้าราชการฯ เลขานุการสภาข้าราชการ และผู้ช่วยเลขานุการสภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 11/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 29/08/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัย 10/08/2566
02879/2023 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 21/06/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้แทนหน่วยงานและประเภททั่วไป ประกาศมหาวิทยาลัย 21/06/2566
02359/2023 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 31/05/2566
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ 27/05/2566
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อบังคับ 21/08/2565
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อบังคับ 30/08/2564
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 ข้อบังคับ 31/03/2556