ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 305

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
10/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 31/03/2567
1255/2024 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาชึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 26/03/2567
9/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 25/03/2567
1076/2024 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 18/03/2567
8/2024 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เฉพาะส่วน คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 18/03/2567
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 18/03/2567
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 18/03/2567
7/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 08/03/2567
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ข้อบังคับ 08/03/2567
6/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 28/02/2567
5/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสภาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 28/02/2567
4/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 16/02/2567
3/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 04/02/2567
2/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 04/02/2567
1/2024 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 04/02/2567
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 22/01/2567
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศคณะกรรมการสรรหา 17/01/2567
30/2023 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 24/12/2566
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศคณะกรรมการสรรหา 14/12/2566
29/2023 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 13/12/2566
28/2023 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 04/12/2566
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 25/11/2566
/2023 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ 25/11/2566
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศคณะกรรมการสรรหา 20/11/2566
27/2023 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/11/2566