ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 9

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
- พระราชบัญญัติ การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติ 11/10/2565
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 24/07/2562
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติ 01/05/2562
- พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 26/04/2562
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ 25/01/2551
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ 03/02/2541
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ 27/09/2539
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ 27/07/2533
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ 27/07/2533