ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


ตัวกรองประเภทเอกสาร

ตัวกรองสถานะเอกสาร

จำนวนผลลัพธ์ : 363

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ สถานะ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2534 ข้อบังคับ 14/11/2534 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2534 ข้อบังคับ 01/01/2534 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ.2533 ข้อบังคับ 10/11/2533 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 ข้อบังคับ 05/11/2533 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2533 ข้อบังคับ 05/11/2533 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2533 ข้อบังคับ 05/11/2533 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.2533 ข้อบังคับ 05/11/2533 ยกเลิก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ข้อบังคับ 05/11/2533 ยกเลิก
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ 27/07/2533 มีผลบังคับใช้
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ 27/07/2533 มีผลบังคับใช้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 ข้อบังคับ 01/01/2533 ยกเลิก
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะแพทยศาสตร์) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 20/04/2023 ยังไม่ได้ตรวจสอบ
1/2023 คำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการสรรหา 10/03/2023 ยังไม่ได้ตรวจสอบ