ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์