แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เฉพาะส่วน