คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่มิใช่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย