ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่มิใช่ข้าราชการประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัย