ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567