คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนแปลง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2567