ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


ตัวกรองประเภทเอกสาร

ตัวกรองสถานะเอกสาร

ตัวกรองหมวดหมู่กฎหมาย

🡆
            flowchart TD
              414 --> 44
424 --> 423
311 --> 323
323 --> 287
287 --> 457
457 --> 414
44[
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2553]:::active
click 44 "viewlaw.php?id=44" _blank
287[
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2533
และที่แก้ไขเพิ่มเติม]:::active
click 287 "viewlaw.php?id=287" _blank
311[
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2533]:::active
click 311 "viewlaw.php?id=311" _blank
323[
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541]:::active
click 323 "viewlaw.php?id=323" _blank
414[
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2544
 
**ยกเลิกแล้ว**
]:::unactive click 414 "viewlaw.php?id=414" _blank 423[ แนวปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2]:::active click 423 "viewlaw.php?id=423" _blank 424[ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา]:::active click 424 "viewlaw.php?id=424" _blank 457[ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
**ยกเลิกแล้ว**
]:::unactive click 457 "viewlaw.php?id=457" _blank classDef null fill:#e6e6e6,stroke:#787878,font-family: 'Kanit' classDef null:hover fill:#dbdbdb classDef uncheck fill:#fffdeb,stroke:#ffcc00,font-family: 'Kanit',stroke-dasharray: 5 5 classDef uncheck:hover fill:#fff8ab classDef unactive fill:#ffebeb,stroke:#f00,font-family: 'Kanit' classDef unactive:hover fill:#fcc2c2 classDef active fill:#f0ffeb, stroke:#14cc00,font-family: 'Kanit' classDef active:hover fill:#e0fad7 classDef this stroke-dasharray: 5 5, stroke-width:5px

พระราชบัญญัติ

ข้อบังคับ

เอกสารหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ที่ เรื่อง วันที่ออกประกาศ สถานะ
- แนวปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 10/11/2565 มีผลบังคับใช้
- แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 20/10/2564 มีผลบังคับใช้