ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


ตัวกรองประเภทเอกสาร

ตัวกรองสถานะเอกสาร

จำนวนผลลัพธ์ : 355

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ สถานะ
18/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17/06/2567 มีผลบังคับใช้
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ประกาศสภามหาวิทยาลัย 17/06/2567 มีผลบังคับใช้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 ประกาศสภามหาวิทยาลัย 01/06/2567 มีผลบังคับใช้
17/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนแปลง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 ระเบียบ 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2567 ข้อบังคับ 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 ระเบียบ 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2567 ระเบียบ 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ระเบียบ 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 ข้อบังคับ 16/05/2567 มีผลบังคับใช้
16/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 11/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (แทนที่ว่างลง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 11/05/2567 มีผลบังคับใช้
15/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 07/05/2567 มีผลบังคับใช้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2567 พระราชกิจจานุเบกษา 07/05/2567 มีผลบังคับใช้
14/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 29/04/2567 มีผลบังคับใช้
13/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่มิใช่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 20/04/2567 มีผลบังคับใช้
12/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 20/04/2567 มีผลบังคับใช้
11/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 20/04/2567 มีผลบังคับใช้
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่มิใช่ข้าราชการประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศสภามหาวิทยาลัย 20/04/2567 มีผลบังคับใช้
10/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 31/03/2567 ยังไม่ได้ตรวจสอบ
1255/2567 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาชึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 26/03/2567 ยังไม่ได้ตรวจสอบ
9/2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 25/03/2567 ยังไม่ได้ตรวจสอบ
1076/2567 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 18/03/2567 ยังไม่ได้ตรวจสอบ
8/2567 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เฉพาะส่วน คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 18/03/2567 ยังไม่ได้ตรวจสอบ
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 18/03/2567 ยังไม่ได้ตรวจสอบ