ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2545

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ

พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534

ดร.อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

Loading