สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ อังคสิงห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิจิตต รัตตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กรองกาญจน์ ชูทิพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
ดร.ปริญญา สร้อยทอง
ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Loading