สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิจิตต รัตตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กรองกาญจน์ ชูทิพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร
รักษาการประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Loading