ทำเนียบผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา

พ.ศ. 2565 - 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์

พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์

พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์

Show all updates

Loading