ระบบแสดงวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ชื่อ

วาระเริ่ม

วาระสิ้นสุด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร 28 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2565
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2566
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พีระ สำเภาเงิน 31 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2566
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ 21 ก.ค. 2562 20 ก.ค. 2566
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ธัญญา สังขพันธานนท์ 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2566
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สัมฤทธิ์ โม้พวง 16 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2566
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปกรณ์ ประจันบาน 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2567
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 25 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2567
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ นิรัช สุดสังข์ 28 มี.ค. 2564 27 มี.ค. 2568
คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน วัชรพล สุขโหตุ 18 เม.ย. 2564 17 เม.ย. 2568
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะเกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วรสิทธิ์ โทจำปา 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ศุภวิทู สุขเพ็ง 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะนิติศาสตร์ บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย 04 ม.ค. 2565 03 ม.ค. 2569
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายศิริ มีระเสน 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2569
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ สิริมาส เฮงรัศมี 28 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2569
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นภิสา ไวฑูรเกียรติ 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2569
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พิริยา นฤขัตรพิชัย 01 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2569
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พัชราภรณ์ สุดชาฎา 27 ส.ค. 2565 26 ส.ค. 2569
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 26 ก.ย. 2565 25 ก.ย. 2569

90 total views, 2 views today