ระบบแสดงวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ชื่อ

วาระเริ่ม

วาระสิ้นสุด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 25 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2567
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ 28 มี.ค. 2564 27 มี.ค. 2568
คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน รศ.ดร. วัชรพล สุขโหตุ 18 เม.ย. 2564 17 เม.ย. 2568
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2568
คณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย 04 ม.ค. 2565 03 ม.ค. 2569
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รศ.ดร. สิริมาส เฮงรัศมี 28 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2569
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2569
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย 01 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2569
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา 27 ส.ค. 2565 26 ส.ค. 2569
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 26 ก.ย. 2565 25 ก.ย. 2569
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รศ.ดร. นิพนธ์ เกตุจ้อย 28 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2569
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 25 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2570
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2570
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยา ภูอภิชาติดำรง 21 ก.ค. 2566 20 ก.ค. 2570
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ 26 ก.ค. 2566 25 ก.ค. 2570
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อุทัย วิชัย 16 ธ.ค. 2566 15 ธ.ค. 2570
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน 20 ม.ค. 2567 19 ม.ค. 2571

Loading