กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กรองกาญจน์ ชูทิพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

วุฒิการศึกษา

  • 2543: PhD (Physiology & Pharmacology), University of Strathclyde, UK
  • 2537: วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand
  • 2535: เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand

การทำงาน

  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

  • 2556-ปัจจุบัน: ประธานและผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
  • 2564-ปัจจุบัน: ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 2561-2564: รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2556-2560: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2554-2556: รองผู้อำนวยการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2544-2553: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading