ประวัติประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรี

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า / สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรกรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

การศึกษาหลักสูตรกรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

หลักสูตรบริหาร

การศึกษาหลักสูตรบริหาร ระดับสูง ค้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

2540 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG)

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
 • Vice Chairman IEEE PES Thailand
 • Chair Women in Engineering IEEE Thailand Section, Executive Committee Affinity Group and Special Interest Group
 • Chairman Women in Power IEEE PES Thailand
 • อุปนายกสมาคมวิศวกรหญิงไทย
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการพิจารณาการศึกษา ติดตาม และเสนอแนะค้านพลังงานไฟฟ้า วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
 • นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560-2561
 • คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
  • รองประธานอนุกรรมาธิการ การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์พลังงานชาติ
  • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงาน และทรัพยากรปิโตรเลียม
  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
  • คณะทำงานการปฏิรูปพลังงานที่มีลักษณะผูกขาด
  • คณะทำงานการปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • คณะทำงานการปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
  • ที่ปรึกษาการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการระบบขนส่งและ โลจิสติกส์ ภายใด้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
รางวัลที่ได้รับ
 • รับรางวัล ASEAN Women entrepreneurs award 2022
 • รับรางวัล Women in Engineering Outstanding Professional Volunteer Award IEEE Asia Pacific Region
 • รับโล่ห์เกียรติยศจากวุฒิสภา โครงการ “ทำดี มีคนรู้" เป็นบุคคลที่ทำความดีต่อสังคมและประเทศด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2564
 • รับรางวัล Women in Power Award by IEEE Power & Energy Society Thailand ปี 2562
 • รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2017 ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ปี 2560
 • รับรางวัลโครงการเสริมสร้างคนดีศรีแผ่นดิน คนดีแห่งสยาม ประจำปี 2559 สาขานักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปี 2559
 • รับรางวัลนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2559 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ปี 2559
 • นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2558
 • รับรางวัลโครงการเสริมสร้างผู้บริหาร และนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน Asean A wards 2015 ปี 2558
 • รับรางวัล Outstanding ASEAN Engineering A ward จาก ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) ปี 2555
 • รับรางวัล “รับฎากรพิพัฒน์" จาก กรมสรรพากร ปี 2555
 • นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553

Loading