รายพระนามและรายนามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทูลถวาย ถวายปิญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

Loading