การกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

Loading

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(1/2567)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12(1/2567) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 292 (13/2564)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 292 (13/2564) Download รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 292  

Loading

เลื่อนการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร”

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 293 (1/2565) วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาวิศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช. 2 ชั้น 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเลื่อนการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร”

Loading