การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๓

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๙

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๔

– – – – – –

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙

– – – – – –

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์การประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading