การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (1/2567)

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13 (1/2567)ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

การกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันอังคารที่ที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (25 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2567) ครั้งที่ 1/2567  

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (1/2567)

เมื่อจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (28 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2566) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ครั้งที่ 2 (1/2567)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (25 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2566) ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  

Loading

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราาคม 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับทาบทาม เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์          

Loading

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(1/2567)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12(1/2567) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้แทนหน่วยงาน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2566 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์) เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา      

Loading

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (6/2566)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (6/2566) วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading