การประชุมตัวแทนของส่วนงาน เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยได้เรียกประชุมตัวแทนของส่วนงานเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561

Loading

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567

ภาพการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร      

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567      

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 31 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2567) ณ สำนักหอสมุด และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)    

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (18 เมษายน 2564 – 17 เมษายน 2567) ณ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปและการออกแบบ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปและการออกแบบ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2567) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  

Loading