การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2566กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับการประเมิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัขราภรณ์ สุดชาฎา) 2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย)    

Loading

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 309 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Loading

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566    

Loading

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับทาบทาม เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        

Loading

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง และสรุปรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และดำเนินการทาบทาม ต่อไป

Loading