การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สภานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงคำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

Loading