ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 4

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ 27/05/2566
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อบังคับ 21/08/2565
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อบังคับ 30/08/2564
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 ข้อบังคับ 31/03/2556