ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ.

จำนวนผลลัพธ์ : 11

ที่ เรื่อง ประเภท วันที่ออกประกาศ
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 03/10/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 27/09/2566
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งรักษาการประธานสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 23/08/2566
18/2023 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 06/07/2566
- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ และประเภททั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหา 28/12/2565
68/2022 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 19/12/2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 13/09/2565
37/2022 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 13/06/2565
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาอาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัย 09/09/2564
22/2021 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 09/07/2564
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับ 12/07/2560