การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ กรรมการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

56 total views, 5 views today