สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการประชุมครั้งที่ 302 (10/2565) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

———————————

Download : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

21 total views, 3 views today