การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2565
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 of 2 »

31 total views, 4 views today