การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 2/2566 ของคณบดีคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (4 มกราคม 2565 – 3 มกราคม 2566) ณ คณะนิติศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Loading