การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 2/2566 ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (20 มกราคม 2563 – 19 มกราคม 2566) ณ คณะคณะศึกษาศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

Loading