การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 และของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 2
(29 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 1/2566

2. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1
(29 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 3/2566

Loading