การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3 (2/2566)

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน) ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (23 พฤษภาคม 2565 – 22 พฤษภาคม 2566) ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

Loading