การประชุมคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นประธานที่ประชุม
ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Loading