การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัชราภรณ์ สุดชาฎา)
ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (27 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566

2. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย)
ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566

 

Loading