การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง และสรุปรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และดำเนินการทาบทาม ต่อไป

Loading