การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับทาบทาม เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

Loading