การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2566กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับการประเมิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัขราภรณ์ สุดชาฎา)
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย)

 

 

Loading