ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (6/2566)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (6/2566)
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading