สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 319 (14/2566) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 304 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Loading