สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 320 (1/2567) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading

การกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

Loading

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 319 (14/2566) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 304 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2567 เป็นต้นไป download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Loading

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 318 (13/2566) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 304 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Loading