สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 320 (1/2567) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading