การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ขั้นตอนการเลือกตัวแทนส่วนงาน เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
เอกสารประชาสัมพันธ์

Loading