การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ขั้นตอนการเลือกตัวแทนส่วนงาน เพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
เอกสารประชาสัมพันธ์

Loading