การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ณ บริเวณโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อได้ดำเนินการขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง และสรุปรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และดำเนินการทาบทาม ต่อไป

Loading