การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราาคม 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับทาบทาม เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

Loading